skip to Main Content

Yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanması ilgili yasalardaki koşulları taşıması kaydıyla mümkün olabilmektedir.

En son 18 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile en az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Yabancılar; 250.000$ değerindeki gayrimenkule sahip oldukları ve üç yıl süre ile bu gayrimenkulü satmayacaklarını taahhüt ettikleri koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı’na hak kazanabiliyorlar. Edinilen gayrimenkulün 250.000$ değerinde olduğunun tespitinde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından Gayrimenkul Değerleme Yetkisi verilmiş olması aranıyor.

İGD, 2005 yılından bu yana tüm Türkiye’de hizmet sunan, SPK Gayrimenkul Değerleme Yetkisi ve BDDK Gayrimenkul Değerleme Yetkisi’ne sahiptir.

Sizin veya müvekkilinizin vatandaşlık için gayrimenkul değerleme raporuna ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Müşteri temsilcimiz size en hızlı şekilde değerleme teklini sunacaktır.

İlgili genelgeyi inceleyebilirsiniz aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Hakkındaki Kanun: TurkVatandasligi

İlgili Genelge: Genelge

Uygulama Kılavuzu: Kılavuz

Eski Tarihli Genelge (uygulamadan kalktı): turk_vatandasligi_2018-14_genelge

Gayrimenkul Edinimiyle Türk Vatandaşlığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Başvuru için gereken belgeler nelerdir?

 • Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 • Kimlik belgesi/ Pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
 • Taşınmaz değerleme raporu,
  • “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın (http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds) veya
  • “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin (http://www.tdub.org.tr/Web/CompanyListForm.aspx?UID=a11d0b04-de56- 4ab0-9bb8-7c2c8863ba92) internet sayfalarında yayınlanmış olan gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınacak “Taşınmaz Değerleme Raporu”
 • Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Alıcı 1 ve satıcının 2 adet fotoğrafları (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında),
 • Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 • Vergi numarası,
 • Banka onaylı havale dekontları (Satış öncesi veya sonrası verilebilir.)
 • Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca yetkilendirilen)
 • Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

Tapuda vatandaşlık için gerekli taşınmaz satış değeri nasıl belirlenir?

 • Resmi senette yer alan satış bedeli ve değerleme raporuyla tespit edilen piyasa değerinin (her birinin ayrı ayrı) yönetmelikte aranan bedelden yüksek olması gerekmektedir. Satış günü/son yayınlanan Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak işlem yapılır.

Değerleme raporu nereden alınır ve geçerlilik süresi var mıdır?

 • Değerleme raporu, BDDK’nıninternet sayfasında (https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar- Kategori/Bankalara-Degerleme-Hizmeti-Vermeye-Yetkili-Kuruluslar/11) yayınlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınacaktır. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.

Taşınmazın satış bedeli nasıl transfer edilmelidir?

 • Satış bedeli transferinin yabancı ülkeden veya ülkemizdeki bankalar aracılığıyla döviz ya da karşılığı Türk parası olarak gerçekleştirilmesi mümkündür. Bedelinin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

“Uygunluk Belgesi” alabilmek için ne yapmak gerekir?

 • Taşınmaz satın alarak istisnai vatandaşlık alınması için, taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/ Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. (15.10.2018 tarih ve 2018/12 (1791) sayılı genelgeden sonraki uygulama şeklidir. Bu tarihten önceki alımlarda süreçler ilgililerin takibiyle yürütülmekteydi.)
  Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı “Uygunluk Belgesi” düzenler. Sonrasında üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne ikamet izni başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.
  İstanbul ilinde; 05.12.2018 tarihli talimat gereği, yıl sonuna kadar İstanbul Tapu ve Kadastro II.Bölge Müdürlüğü (https://www.tkgm.gov.tr/tr/istanbul) tarafından uygunluk belgesi düzenlenecektir.

Daha önce alınmış taşınmazlar için istisnai yoldan Türk vatandaşlığı edinimi için başvurulabilir mi?

 • 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması kaydıyla başvuruda bulunulabilir. 12.01.2017 tarihinden önce alınmış taşınmazlar ise kapsam dışındadır.

Hisseli olarak alınan taşınmazlarla, istisnai yolla Türk vatandaşlığı edinimi için başvurabilir mi?

 • Hisse değerinin 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 250.000$ olması halinde başvurulabilir.

Türk vatandaşlığı almak için satın alınacak taşınmaz sayısı birden fazla olabilir mi ?

 • Tek bir taşınmazın olması gerekmez, birden fazla taşınmaz bedelleri toplamı 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000 $ değerinde; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması aranır.

Taşınmazların hepsinin aynı anda mı alınması gerekir?

 • Hayır. Farklı zamanlarda alınan taşınmazlar için başvuruda bulunulabilir. Ancak 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası alınan taşınmaz/taşınmazların değerinin ise en az 250.000$ olması gerekmektedir.

Taşınmazın niteliği ne olmalıdır ?

 • Satın alma yoluyla taahhüt konulması işleminde taşınmazın niteliğinin bir önemi yoktur. (Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vs. olabilir.) Noter onaylı satış vaadi yoluyla taahhüt konulması işleminde ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmaz niteliğinde olmalıdır.

Daha önce tapusu alınmış taşınmazlar için sonradan alınacak değerleme raporunun nasıl düzenlenmiş olması gerekir?

 • Edinim süreci tamamlanmış (Tapusu alınmış) taşınmazlar için 3 yıl satmama taahhüdü talebinde bulunulmuş ise taşınmaz/taşınmazların satış/edinim tarihindeki değerini gösteren taşınmaz değerleme raporu aranır.

Yabancı sermayeli şirket sahibi veya ortağı olan yabancılar, şirkete ait taşınmaz ile vatandaşlık için başvurabilir mi?

 • Başvuramazlar, çünkü taşınmaz satın alma yolu ile istisnai yoldan vatandaşlık edinim hakkı, gerçek kişilerin aldıkları taşınmazlar için geçerlidir.

Taşınmazın kimden alındığının vatandaşlık başvurusunda bir önemi var mıdır?

 • Edinime konu taşınmazın/taşınmazların; yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına tapuda kayıtlı olmaması ya da yabancı kişinin kendisi, eşi, çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.
  Ayrıca edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Tapuya konulan şerhin (3 yıl) süresi dolmadan taşınmazın satışı mümkün müdür?

 • Mümkün olmakla birlikte söz konusu durum Tapu Müdürlüğü tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek olup vatandaşlık ile ilgili durum yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

Satın alınan taşınmazın ipotekli olması halinde de vatandaşlık başvurusu yapılabilir mi?

 • Başvurulabilir ancak edinilecek taşınmazın ipoteğe konu olması ya da ipotekli olarak satın alınması hallerinde aranan değerin tespitinde ipotek bedeli düşülmek suretiyle kalan kısım dikkate alınır. (Kalan kısmın aranan değerleri karşılaması gerekir.) Ancak ipotekli satışlarda, ipoteğin satış işlemini takiben en geç 5 iş günü içerisinde terkin edilmesi halinde ipotek miktarı dikkate alınmayacaktır.

Taşınmazın konut kredisi ile alınması halinde vatandaşlık başvurusu yapılabilir mi?

 • Bankadan çekilen kredi tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmın aranan değerleri karşılaması gerekir.

İstisnai yoldan Türk vatandaşlığı edinimi amacı ile yapılan taşınmaz edinim başvuruları vekaletle olabilir mi?

 • Bu hususun vekaletnamede açıkça yazılmış olması halinde mümkündür.

Şirkete ait taşınmazın satın alınmasında bir engel var mıdır?

 • Edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi
  olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Satış vaadi sözleşmesi ile Türk vatandaşlığına başvurulabilir mi?

 • 07.12.2018 tarihi ve sonrasında olmak üzere; kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı tutar peşin olarak ödenmek kaydıyla taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterde düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdü tapu siciline şerh edilmesi sonrası başvuru yapılabilir.

Taksitli satış mümkün müdür?

 • Taksitle satın alınmış olup da satış işlemi 19.09.2018 tarihinden sonra yapılan taşınmazlar için her bir taksit bedelinin bu tarihten sonra olması kaydıyla yatırıldıkları tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. 19.09.2018 tarihinden önceki taksitli ödemeler dikkate alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 06/07/2019

Bu yazıda 16 yorum var
 1. Merhabalar,

  Bir yabancının Türk vatandaşlığına başvurusu için gerekli olmak üzere bir daire için gayrimenkul değerleme raporu almak istiyoruz. Hizmet ücreti ne kadardır acaba?

  İyi çalışmalar dilerim.

 2. merhaba,
  Sizlere bir kaç sorum olacak;

  -Yabancı yatirimcinin aldigi bir arsa da vatandaşlık icin gerekli olan 250,000$ yatırım bedeline dahil oluyor mu?
  -Arsa uzerine insa edilecek bir müstakil villanın maliyeti de yatırım bedeli olan 250,000$ icine dahil ediliyor mu?
  -Arsa bedeli de gerekli olan 250,000$ yatırım bedeline dahil ediliyor ise arsanın rayiç bedeli mi degerlendirilmeye alınıyor?

  Teşekkür eder iyi calışmalar dilerim…

  1. Merhaba Burak Bey,
   Yabancıların satın alabileceği gayrimenkullere izin veriliyor, alım satım bedelinin tapuya kaydedilmiş olması gerekiyor. Rayiç vb detaylara girmenize gerek yok, işlem bedeli ve değerleme raporu esas alınıyor. Bu rakamlar doğru ise, tapu tarafından onaylanıyor.
   İyi çalışmalar.

 3. Merhaba. İstanbul Anadolu yakası condo değerleme fiyatlamanız hakkında e-mail adresime bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

 4. Belediye Raiç bedel 160.000₺, exper raporu 190.000₺, banka dekontları 190.000₺ ve tapu 160.000₺ olarak gösterildi, vatandaşlık alabilmesi için hangi rakamlar baz alınacak. (250.000doları tamamlayacak başka yatırımları var) Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Erkin Bey,
   Sadece değerleme kısmına hakim olmakla birlikte, banka dekontları ile tapu kaydının tutarlı olmaması sorun çıkarabilir. Ekspertiz raporu ve dekontların aynı olması olumlu bir durum. Tapuya şerh edilen bedelde düzeltme talebinden bulunulabiliyor. Harç ödenmesi gerekecektir fark için. Bu işlemler sonrasında 190bin TL bedel, alım bedeli olarak Türk Vadandaşlığı başvurusunda değerlendirilebilir.
   Bu konularda yoğun işlem yapan hukukçular var, onları görüşleri daha sağlıklı olacaktır.
   İyi günler dilerim.

 5. Merhaba,

  Değerleme raporu alacağız ancak satıcı olarak bizim ödememiz mi gerekir yoksa alıcı mı ödemeli? Aynı şekilde, vatandaşlık başvurusu için kullanılacağından üzerinde onun isminin yazması mı gerekir?

  Teşekkürler.

  1. Merhaba Özlem Hanım,
   Değerleme raporu, daha çok risk alan taraf tarafından talep edilmekte. Alıcının raporu hazırlatması tercih edilmeli, ücretini ödeyerek kendi adına düzelenmiş bir rapor hazırlatabilir.
   Eğer rapor ihtiyacınız varsa 02122329313 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
   İyi günler.

 6. Merhabalar,

  Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli şirketten 250.000 USD tutarında (alım satım yapan şirket) taşınmaz alınırsa vatandaşlık alınabilir mi ? şirket hissedarlarının tamamı yabancı.

  Tşk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara