skip to Main Content

Yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanması ilgili yasalardaki koşulları taşıması kaydıyla mümkün olabilmektedir.

En son 18 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile en az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Yabancılar; 250.000$ değerindeki gayrimenkule sahip oldukları ve üç yıl süre ile bu gayrimenkulü satmayacaklarını taahhüt ettikleri koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı’na hak kazanabiliyorlar. Edinilen gayrimenkulün 250.000$ değerinde olduğunun tespitinde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından Gayrimenkul Değerleme Yetkisi verilmiş olması aranıyor.

İGD, 2005 yılından bu yana tüm Türkiye’de hizmet sunan, SPK Gayrimenkul Değerleme Yetkisi ve BDDK Gayrimenkul Değerleme Yetkisi’ne sahiptir.

Sizin veya müvekkilinizin vatandaşlık için gayrimenkul değerleme raporuna ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Müşteri temsilcimiz size en hızlı şekilde değerleme teklini sunacaktır.

İlgili genelgeyi inceleyebilirsiniz aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Hakkındaki Kanun: TurkVatandasligi

İlgili Genelge: Genelge

Uygulama Kılavuzu: Kılavuz

Eski Tarihli Genelge (uygulamadan kalktı): turk_vatandasligi_2018-14_genelge

Gayrimenkul Edinimiyle Türk Vatandaşlığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Başvuru için gereken belgeler nelerdir?

 • Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 • Kimlik belgesi/ Pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
 • Taşınmaz değerleme raporu,
  • “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın (http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds) veya
  • “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin (http://www.tdub.org.tr/Web/CompanyListForm.aspx?UID=a11d0b04-de56- 4ab0-9bb8-7c2c8863ba92) internet sayfalarında yayınlanmış olan gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınacak “Taşınmaz Değerleme Raporu”
 • Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Alıcı 1 ve satıcının 2 adet fotoğrafları (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında),
 • Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 • Vergi numarası,
 • Banka onaylı havale dekontları (Satış öncesi veya sonrası verilebilir.)
 • Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca yetkilendirilen)
 • Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

Tapuda vatandaşlık için gerekli taşınmaz satış değeri nasıl belirlenir?

 • Resmi senette yer alan satış bedeli ve değerleme raporuyla tespit edilen piyasa değerinin (her birinin ayrı ayrı) yönetmelikte aranan bedelden yüksek olması gerekmektedir. Satış günü/son yayınlanan Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak işlem yapılır.

Değerleme raporu nereden alınır ve geçerlilik süresi var mıdır?

 • Değerleme raporu, BDDK’nıninternet sayfasında (https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar- Kategori/Bankalara-Degerleme-Hizmeti-Vermeye-Yetkili-Kuruluslar/11) yayınlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınacaktır. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.

Taşınmazın satış bedeli nasıl transfer edilmelidir?

 • Satış bedeli transferinin yabancı ülkeden veya ülkemizdeki bankalar aracılığıyla döviz ya da karşılığı Türk parası olarak gerçekleştirilmesi mümkündür. Bedelinin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

“Uygunluk Belgesi” alabilmek için ne yapmak gerekir?

 • Taşınmaz satın alarak istisnai vatandaşlık alınması için, taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/ Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. (15.10.2018 tarih ve 2018/12 (1791) sayılı genelgeden sonraki uygulama şeklidir. Bu tarihten önceki alımlarda süreçler ilgililerin takibiyle yürütülmekteydi.)
  Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı “Uygunluk Belgesi” düzenler. Sonrasında üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne ikamet izni başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.
  İstanbul ilinde; 05.12.2018 tarihli talimat gereği, yıl sonuna kadar İstanbul Tapu ve Kadastro II.Bölge Müdürlüğü (https://www.tkgm.gov.tr/tr/istanbul) tarafından uygunluk belgesi düzenlenecektir.

Daha önce alınmış taşınmazlar için istisnai yoldan Türk vatandaşlığı edinimi için başvurulabilir mi?

 • 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması kaydıyla başvuruda bulunulabilir. 12.01.2017 tarihinden önce alınmış taşınmazlar ise kapsam dışındadır.

Hisseli olarak alınan taşınmazlarla, istisnai yolla Türk vatandaşlığı edinimi için başvurabilir mi?

 • Hisse değerinin 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 250.000$ olması halinde başvurulabilir.

Türk vatandaşlığı almak için satın alınacak taşınmaz sayısı birden fazla olabilir mi ?

 • Tek bir taşınmazın olması gerekmez, birden fazla taşınmaz bedelleri toplamı 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000 $ değerinde; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması aranır.

Taşınmazların hepsinin aynı anda mı alınması gerekir?

 • Hayır. Farklı zamanlarda alınan taşınmazlar için başvuruda bulunulabilir. Ancak 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası alınan taşınmaz/taşınmazların değerinin ise en az 250.000$ olması gerekmektedir.

Taşınmazın niteliği ne olmalıdır ?

 • Satın alma yoluyla taahhüt konulması işleminde taşınmazın niteliğinin bir önemi yoktur. (Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vs. olabilir.) Noter onaylı satış vaadi yoluyla taahhüt konulması işleminde ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmaz niteliğinde olmalıdır.

Daha önce tapusu alınmış taşınmazlar için sonradan alınacak değerleme raporunun nasıl düzenlenmiş olması gerekir?

 • Edinim süreci tamamlanmış (Tapusu alınmış) taşınmazlar için 3 yıl satmama taahhüdü talebinde bulunulmuş ise taşınmaz/taşınmazların satış/edinim tarihindeki değerini gösteren taşınmaz değerleme raporu aranır.

Yabancı sermayeli şirket sahibi veya ortağı olan yabancılar, şirkete ait taşınmaz ile vatandaşlık için başvurabilir mi?

 • Başvuramazlar, çünkü taşınmaz satın alma yolu ile istisnai yoldan vatandaşlık edinim hakkı, gerçek kişilerin aldıkları taşınmazlar için geçerlidir.

Taşınmazın kimden alındığının vatandaşlık başvurusunda bir önemi var mıdır?

 • Edinime konu taşınmazın/taşınmazların; yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına tapuda kayıtlı olmaması ya da yabancı kişinin kendisi, eşi, çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.
  Ayrıca edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Tapuya konulan şerhin (3 yıl) süresi dolmadan taşınmazın satışı mümkün müdür?

 • Mümkün olmakla birlikte söz konusu durum Tapu Müdürlüğü tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek olup vatandaşlık ile ilgili durum yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

Satın alınan taşınmazın ipotekli olması halinde de vatandaşlık başvurusu yapılabilir mi?

 • Başvurulabilir ancak edinilecek taşınmazın ipoteğe konu olması ya da ipotekli olarak satın alınması hallerinde aranan değerin tespitinde ipotek bedeli düşülmek suretiyle kalan kısım dikkate alınır. (Kalan kısmın aranan değerleri karşılaması gerekir.) Ancak ipotekli satışlarda, ipoteğin satış işlemini takiben en geç 5 iş günü içerisinde terkin edilmesi halinde ipotek miktarı dikkate alınmayacaktır.

Taşınmazın konut kredisi ile alınması halinde vatandaşlık başvurusu yapılabilir mi?

 • Bankadan çekilen kredi tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmın aranan değerleri karşılaması gerekir.

İstisnai yoldan Türk vatandaşlığı edinimi amacı ile yapılan taşınmaz edinim başvuruları vekaletle olabilir mi?

 • Bu hususun vekaletnamede açıkça yazılmış olması halinde mümkündür.

Şirkete ait taşınmazın satın alınmasında bir engel var mıdır?

 • Edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi
  olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Satış vaadi sözleşmesi ile Türk vatandaşlığına başvurulabilir mi?

 • 07.12.2018 tarihi ve sonrasında olmak üzere; kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı tutar peşin olarak ödenmek kaydıyla taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterde düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdü tapu siciline şerh edilmesi sonrası başvuru yapılabilir.

Taksitli satış mümkün müdür?

 • Taksitle satın alınmış olup da satış işlemi 19.09.2018 tarihinden sonra yapılan taşınmazlar için her bir taksit bedelinin bu tarihten sonra olması kaydıyla yatırıldıkları tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. 19.09.2018 tarihinden önceki taksitli ödemeler dikkate alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 06/07/2019

Bu yazıda 67 yorum var
 1. Merhabalar,

  Bir yabancının Türk vatandaşlığına başvurusu için gerekli olmak üzere bir daire için gayrimenkul değerleme raporu almak istiyoruz. Hizmet ücreti ne kadardır acaba?

  İyi çalışmalar dilerim.

   1. merhaba celal bey yabancıya satış için 4 daire karşılığında toplamda 1.550.000 tl karşılığında anlaşma sağladık fakat değerlendirme raporunda toplam fiyat 1.320.000 olarak çıktı ben daireleri 1.555.000 tl ye satış yaparsam alıcı vatandaşlık kazanabiliyormu

    1. Merhaba Fatih Bey,

     Değerleme raporu esas alınıyor, maalesef bu önemli bir sıkıntı.
     Konutları almadan hemen önce değerleme yaptırmak çok daha doğru olacaktır.
     Saygılar.

 2. merhaba,
  Sizlere bir kaç sorum olacak;

  -Yabancı yatirimcinin aldigi bir arsa da vatandaşlık icin gerekli olan 250,000$ yatırım bedeline dahil oluyor mu?
  -Arsa uzerine insa edilecek bir müstakil villanın maliyeti de yatırım bedeli olan 250,000$ icine dahil ediliyor mu?
  -Arsa bedeli de gerekli olan 250,000$ yatırım bedeline dahil ediliyor ise arsanın rayiç bedeli mi degerlendirilmeye alınıyor?

  Teşekkür eder iyi calışmalar dilerim…

  1. Merhaba Burak Bey,
   Yabancıların satın alabileceği gayrimenkullere izin veriliyor, alım satım bedelinin tapuya kaydedilmiş olması gerekiyor. Rayiç vb detaylara girmenize gerek yok, işlem bedeli ve değerleme raporu esas alınıyor. Bu rakamlar doğru ise, tapu tarafından onaylanıyor.
   İyi çalışmalar.

 3. Merhaba. İstanbul Anadolu yakası condo değerleme fiyatlamanız hakkında e-mail adresime bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

 4. Belediye Raiç bedel 160.000₺, exper raporu 190.000₺, banka dekontları 190.000₺ ve tapu 160.000₺ olarak gösterildi, vatandaşlık alabilmesi için hangi rakamlar baz alınacak. (250.000doları tamamlayacak başka yatırımları var) Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Erkin Bey,
   Sadece değerleme kısmına hakim olmakla birlikte, banka dekontları ile tapu kaydının tutarlı olmaması sorun çıkarabilir. Ekspertiz raporu ve dekontların aynı olması olumlu bir durum. Tapuya şerh edilen bedelde düzeltme talebinden bulunulabiliyor. Harç ödenmesi gerekecektir fark için. Bu işlemler sonrasında 190bin TL bedel, alım bedeli olarak Türk Vadandaşlığı başvurusunda değerlendirilebilir.
   Bu konularda yoğun işlem yapan hukukçular var, onları görüşleri daha sağlıklı olacaktır.
   İyi günler dilerim.

 5. Merhaba,

  Değerleme raporu alacağız ancak satıcı olarak bizim ödememiz mi gerekir yoksa alıcı mı ödemeli? Aynı şekilde, vatandaşlık başvurusu için kullanılacağından üzerinde onun isminin yazması mı gerekir?

  Teşekkürler.

  1. Merhaba Özlem Hanım,
   Değerleme raporu, daha çok risk alan taraf tarafından talep edilmekte. Alıcının raporu hazırlatması tercih edilmeli, ücretini ödeyerek kendi adına düzelenmiş bir rapor hazırlatabilir.
   Eğer rapor ihtiyacınız varsa 02122329313 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
   İyi günler.

 6. Merhabalar,

  Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli şirketten 250.000 USD tutarında (alım satım yapan şirket) taşınmaz alınırsa vatandaşlık alınabilir mi ? şirket hissedarlarının tamamı yabancı.

  Tşk

 7. slm bir dairem var belediyedeki rayiş bedeli 180 bin tl katarli bir müşteri cikti almak istiyor ben bu daireye expertiz degerlendirmesi yaptirdiğimda belediyenin rayişinimi göstercem expertizinkinimi bu yapançi müşteri vatandaşlik istemiyor ögle bir calişmasi yok.

  1. Merhaba Ali Bey,
   Yabancıların gayrimenkul alımında, ekspertiz raporu zorunlu oldu.
   Bu sebeple değerleme şirketinden rapor alması gerekiyor alıcının.
   Bizimle irtibata geçerse, rapor hazırlayabiliriz.
   İyi günler dilerim.

 8. Merhaba,
  Vatandaşlık başvurusu çerçevesinde gayrımenkul satışı yapıldıktan sonra vatandaşlık başvurusu reddedilirse 3 yıl satılamaz şerhi sildirilebiliyor mu? Teşekkürler.

  1. Merhaba Sayın Deniz,
   Vatandaşlık işlemi gerçekleşmediği için, silinmesinde bir mahsur olacağını sanmam.
   Nasılsı işlem gerçekleşmemiş oluyor. Şerh, işlem gerçekleşirse anlamlı.
   İyi günler dilerim.

 9. Merhaba. Esim rus vatandasi nufus mudurlugune evli olduguma dair tercumeli evlilik belgesini verdim yalniz esim turkiyede hic ikamet etmedi turist olarak gelip gidiyor. Evliligimden sonra babadan kalan parayla annem bana ev aliverdi.bu evi esimin izni olmadan satabilirmiyim. Esimin ikametgahi yok ve benim nufusumda evli oldugum yazili .tesekkurler

  1. Murat Bey Merhaba, konu daha çok hukuk danışmanlarını ilgilendirse de gayrimenkul kısmı için şu söylenebilir: aile konut şerhi olmayan gayrimenkullerin satışında mal sahibi haricinde onay beklenmiyor.
   Saygılar.

 10. merhaba, bir sorum olacak. türk vatandaşı olmayan bir yakınım vatandaşlık almak için 250.000 dolar tutarında arazi satın almak istiyor fakat aynı zamanda kendisine ait bir türk şirketi var. Arazileri bu şirket adına alması durumunda yine vatandaşlığı kazanabilir mi

  1. Merhaba Kübra Hanım, gayrimenkul kısıtı bulunmuyor. Arsa alınabilir. Vatandaşlık başvurusu yapacağı için gayrimenkulü şahsına almalı. Şirketine değil.
   Saygılar.

   1. celal bey merhaba, peki eğer şirket üzerine alım yapmışsa vatandaşlık alması için bir engel midir? ne yapılabilir

    1. Merhaba Kübra Hanım, bir önceki cevabımda belirttiğim gibi vatandaşlık başvurusu şirket üzerine yapılamayacağı için gayrimenkul de şirket üzerine değil vatandaş üzerine alınmalı. Eğer şirket üzerine alındıysa vatandaşa satılabilir ama kendi şirketinden kendisine satarsa vatandaşlık alamaz. Yukarıdaki kılavuz linkine tıklayarak bu koşulları okuyabilirsiniz. İyi günler dilerim.

 11. Merhaba iki sorum olacak Celal bey
  1. 1,000,000 $ değerinde gayrımenkul aldığımızda 4 kişi ayrı ayrı vatandaşlık alabiliyormu? bu durumda kişilerın tapuda hisseleri olması mı gerekiyor?
  2. yabancı kişinin ikamet kartı bulunduğuna rağmen 250,000$ değerinde gayrimenkul aldıktan sonra vatandaşlığı kazanabilir mi?
  dönüşünüzü bekliyor olacağım
  saygılar

  1. Ahmet Bey merhaba,
   Kılavuzda maalesef açık olarak belirtilmiyor, kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya hisseli gayrimenkuller için belirtilen koşul:
   Hisseli taşınmazlardaki hissenin işleme konu edilmesi durumunda; “Diğer hissedarların yasal ön alım hakkının varlığını bildiğimi” ibaresi eklenmek suretiyle resmi
   senedin tanzim edilmesi ve taraflara bu hususun açıklanması gerekmektedir.

   Bu durumda diğer hissedarların ön alım hakkını bildiğini beyan etmesi gerekecek.
   Diğer konu, ikamet kartıyla ilgili bir sınırlama yok göründüğü kadarıyla.
   Bu kısımlar, uzmanlık alanımız dışında. Bu sebeple, bu konuda uzman bir hukukçuyla görüşmeniz daha doğru olacaktır.
   Dilerseniz, avukatımızın iletişim bilgilerini paylaşabiliriz. Bize e-posta gönderirseniz: ekspertiz@igd.com.tr
   Saygılar.

 12. merhabalar libyalı bir iş ortagım var 25 / 03 2015 yılında istanbuldan bir ev aldı o günki fiatı 350 bin dolar idi halen 5 yıldır istanbulda ikamet etmekteler acaba bugün itibari ile daire fıyat yaklasık 250bin dolar etmekte vatandaşlık hakkı alınabilirmi yoksa farklı bir yol mu izlenmeli

  yardımlarınız için teşekkürler

  1. Fahrettin Bey merhaba, maalesef kanun öncesinde yapılan yatırımlar geçerli değil. Tarihlere göre şu aralıkta olmalı:
   12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz/taşınmazların değerinin 1.000.000 Amerikan Doları (USD) değerinde olması,
   19.09.2018 tarihinden sonra satın alınmış/alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin 250.000 USD değerinde olması,
   07.12.2018 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 250.000 USD değerinde olması
   gerekiyor.
   Saygılar

 13. Merhabalar
  Yabancı bir yatırımcıma 250.000 dolar karşılığında 6 adet daire sattım ve kendisi Türk vatandaşlığı istiyor 4 dairenin parasını nakit ödedi kalanını 1 sene içinde ödeyecek süreç nasıl işliyor bilgi verebilir misiniz henüz tapu devirlerini gerçekleştirmedik.. 1 yada 2 tapuya ipotek koymayı düşünüyoruz.

  1. Merhaba Ali Bey, ödemenin peşin yapılması veya satış vaadi ile yapılmış olması aranıyor. İpotek olduğu takdirde, toplam değerden ipotek miktarı düşülerek vatandaşlık için gereken bedel hesaplanmaktadır. Bu sayfadaki kılavuzu okumanızı tavsiye ederim.
   Saygılar.

 14. merhaba, vatandaşlık almak için gayrimenkul edinmek isteyen bir şahıs bankaların ihale yoluyla sattıkları bir mülkün ihalesine katılabilir mi…teşekkürler

 15. Merhaba
  Gayrimenkulün niteliği önemli değil diye okudum fakat söz konusu devre mülk olunca tereddüde düştüm. Devre mülk satan Termal bir tesisten 250 bin dolarlık devre mülk daireleri satın alarak vatandaşlık kazanımı mümkün olabilir mi?

 16. Merhabalar,
  Tüm işlemler tamamlandıktan sonra vatandaşlık alma süresi nedir? Neye göre belirlenmektedir?

  1. Merhaba Esat Bey,
   Sadece gayrimenkul değerleme kısmı ile ilgili bilgimiz var, diğer hususlar vatandaşlar tarafından bizzat veya avukatları tarafından takip edilmekte.
   Bu konuda uzmanlaşmış hukuk firmaları ile görüşebilirsiniz.
   İyi günler.

 17. Merhabalar,
  250 bin dolar üzerinde bir tarla alırsak başvurma hakkımız mümkün mü?

  Saygılarımla

  1. Bizler avukat olarak birçok müvekkilimize istisnai vatandaşlık alımında yardımcı olarak süreci yürütüyoruz.

 18. Celal bey merhaba,

  Vatandaşlı alacak kişilerin ortak vekaletname vermesi bir sıkıntı yaratır mı? yoksa ayrı ayrı vekaletname vermeleri mi gerekir.

 19. Merhabalar.
  20 000 TL ile 30 000 TL değerinde iş yeri, arsa veya konut veyahut bunlardan birisinin tapusuyla 5 sene ikamet etmiş olan yabancı T.C vatandaşlığına başvurabilir mi..
  Saygılarımla

 20. merhaba kolay gelsin yabancı kişiler hisse tapulu daire alabilirmi.tapudan alamaz alırsa 2 yıl içinde proje sunması lazım dediler daireyi satamadım…

  1. Merhaba Ersin Bey,
   Yabancılar, hisseli gayrimenkul alabilir. Ancak sizin sormak istediğiniz bence farklı bir konu olabilir. Tapusu çıkmamış bir gayrimenkulden bahsediyor olabilir misiniz?
   Saygılar.

 21. Merhaba,

  250 bin dolar gayrimenkul yatırılımiyla vatandaşlık almak için yabancıdan mülk alına biliniyor mu?

  1. Merhaba Sayın Elham,
   Bu konuda bir sınırlama görülmüyor kanunda ve ilgili kılavuzda.
   Hukuk danışmanına danışmanızda yarar var.
   İyi günler.

 22. Merhaba, arkadaşım Haziran 2017 de 250.000 Amerikan doları değerinde taşınmaz alıyor. Şimdi Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunacak. Ancak taşınmazı satın aldığı tarihte 1.000.000 amerikan dolatı olması gerekiyor galiba. Bu nedenle 2017 yılında aldığı taşınmaza dayanarak başvuruda bulunabilir mi? Teşekkürler…

  1. Merhaba Okan Bey,
   Kılavuzda da belirttiği üzere:
   1- 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz/taşınmazların değerinin
   1.000.000 Amerikan Doları (USD) değerinde olması,
   2- 19.09.2018 tarihinden sonra satın alınmış/alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin
   250.000 USD değerinde olması,
   Saygılar.

 23. Merhabalar ; tasinmaz icin deger raporu, satis islemi gerceklestikten sonra alinabilir mi? Bunun sıkıntıları olur mu? Kisi tasinmazi hemen almak istiyor. Tapuda deger 250 bin dolar beyan edildikten sonra vatandaslik islemi icin deger raporu alindiginda , deger raporu 250 bin dolardan dusuk cikarsa ne gibi sorunlar olur ?

  1. Merhaba Berrak Hanım,
   Taşınmaz alınmadan değerleme raporu hazırlatmanızda fayda var. Aksi taktirde sorun yaşayabilirsiniz. Önce rapor, sonra karar sonra satış.
   İyi günler dilerim.

 24. yabancıların ev alarak vatandaslık kazanması ile ilgili olarak alacağımız evin İSKAN olmak zorundamıdır
  tesekkurler

 25. MERHABA

  ARKADAŞIM 3 AY ONCE 5 DAIRE ALMISTI… 250 BIN DOLAR BOZDU … DAHA TABU CIKARMAMIS ..

  TABU ALABILMEK ICIN DIYORLARKI 20000 DOLLAR ODEMINIZ GREKIYOR CUNKU TL DEGIRE DUSTU

  DOGRU MU ?

  NE YAPLIM ??

 26. Merhaba 250.000$ lık yabancıya satış için bütün evraklar tamam. tapu gününden önce parayı alıcı satıcıya havale atsa ve sonrasında tapu işlemi gerçekleşse herhangi bir sıkıntı olur mu?

 27. Merhaba,

  Gayrımenkul yabancıya satıldıktan sonra bu taşınmaz üzerine
  İpotek ya da Haciz , satış vaadi gibi şerhler kayıtlar konulabilir mi?

 28. Gayrımenkul yabancıya satıldıktan sonra bu taşınmaz üzerine
  İpotek ya da Haciz , satış vaadi gibi şerhler kayıtlar konulabilir mi?

  1. Merhaba Memduh Bey,
   Kılavuzda şöyle belirtiyor:
   Taahhütlü taşınmazlarda her türlü şerh ve sınırlı ayni hak tesisi mümkündür. Ancak
   taahhüt süresince malikin talebi dışında taşınmazın mülkiyetini değiştiren işlem (Cebri satış,
   intikal, kamulaştırma vb.) sonuçları Genel Müdürlüğe bildirilir.
   Saygılar.

 29. Merhaba
  Bir müşterim 1850.000 tl değerinde kira getirili bir yer kalmak istiyor bunuda vatandaşlık alabilmek için yapacak 250.000 dolara tekamül etmemesi sorun çıkarır mı izlememiz gereken yol nedir
  Teşekkürler

 30. Merhaba benim bir dairem var emlak konuttan aldım 2011 yılında satış vaadi noter sözleşmesi ild binalar bitti 2014 yılı mart ayında tasindik hâlâ oturmaktayiz tapusunu ise eylül 2017 tarihinde aldık yabancıların talebi var yabancıya satabilirmişim tapunun 5 yıllık olması söyleniyor ama oturuma başlanan tarihte elektirik faturası aidat ödemesi gibi oturduğunumuzu ispat edersek kabul ediliyor deniliyor beni aydinlatabilirmisiniz teşekkür ederim selamlar

 31. Merhaba,size şöyle bir sorum olucak;
  Abim daha önce türkiyede mülk sahibiydi,ama uzun süre türkiyede olduğu için (gün sayımıyla hesaplandığında 5 sene) türkiyede kaldığı için türk vatandaşlığını kazandı,
  şuan tapusu türk vatandaşlığı adına kayıtılı, ve evini satışa koydu,evi ben satın almak istiyorum, yani abim (türk vatandaşı olarak) evini bana satışını yapacak(bütün ödemeler banka üzerinden yapılacak kendisine).
  bu şekilde vatandaşlık için başvurabilirmıyım?
  şimdiden teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara