skip to Main Content

İMAR BARIŞI fırsatından yararlanmak için öncelikle YAPI KAYIT BELGESİ almalısınız.

YAPI KAYIT BELGESİ ALDIĞINIZDA;

 • Yıkım kararları kalkacak
 • Para cezaları iptal olacak
 • Elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapılabilecek
 • Binanız yasallık kazanacaktır

İmar Barışıyla kat mülkiyeti tesisi edilerek yapınızın yasal süreçleri tamamlanacak, yapınız krediye uygun hale gelecektir.

Yapı kayıt belgesi başvuru sürecinde;

 • Aykırılığın kapsamının
 • Yapının kullanım amacının
 • Toplam yapı alanının
 • Toplam bağımsız bölüm sayısının
 • Arsa birim değerinin
 • Arsa yüzölçümünün
 • Yapı sınıfının
 • Aykırılığın niteliğinin
 • Yapıya ait fotoğrafların

DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK KAYDEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Bu süreci sorunsuz yürütebilmeniz için uzman teknik personelimizle

1. MEVCUT DURUM TESPİTİ:
Tapu ve belediye kayıtlarını inceleyerek yapının mevcut ve kayıtlı durumunu tespit ediyoruz.

2. YAPI ALANININ ÖLÇÜMÜ:
Yapı alanını teknik cihazlarımızla ölçüyor, yapıya ait uygun fotoğrafları çekiyoruz.

3. BAŞVURU SÜRECİ REHBERLİĞİ:
Yapı Kayıt Belgesi alınması için e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılmasına rehberlik ediyor;

 • Aykırılığın kapsamının
 • Yapının kullanım amacının
 • Toplam yapı alanının
 • Toplam bağımsız bölüm sayısının
 • Arsa birim değerinin
 • Arsa yüzölçümünün
 • Yapı sınıfının
 • Aykırılığın niteliğinin
 • Yapıya ait fotoğrafların

E-Devlet sistemine eksiksiz girilmesine yardımcı oluyoruz.

İMAR BARIŞI’nın getirdiği imkanlardan kolayca yararlanmak ve detaylı bilgi almak için 02122329313 telefondan bize ulaşabilirsiniz.

İmar Barışı Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı video ile imar barışı hakkında merak edilenleri izleyebilirsiniz:

İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İmar barışı için tüm ölçümler yapıldı, resmi evraklar ilgili kurumlarda incelendikten sonra kayıtları nasıl yapmamız gerektiğini anlatan bu video ile girişimizi yapabiliriz:

Merak Edilen Sorular ve Cevapları:

İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır.

Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis
edilebilecektir.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir.

Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir.

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DURUMU?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir.

Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri
malikleri alacaklardır.

İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır.

Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği
kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden
takip edilebilecektir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacaktır.

MÜRACAATLAR İÇİN SON TARİH NEDİR?

Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti
toplamı üzerinden konutlar %3, ticari kullanımlarda ise %5 olacak şekilde hesaplanacaktır.

SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir.

Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

e – Devlet Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

Beyan edilecek yapının adresi (yapı kayıt belgesi alınacak olan yapının bulunduğu adres bilgisi NVI’ de kayıtlı olacak.)

Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.

 

Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
Toplam inşaat alanı, ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı ve ya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişiklerile elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.
Bağımsız bölüm alanı, yalnızca bir bağımsız bölümde gerçekleştirilen ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılmış imalatlar/değişiklikler için başvuru yapılmak isteniyor ise bu bağımsız bölümde yapılan imalatlar/değişiklikler ile elde edilen alan dahil olmak üzere, bağımsız bölümün brüt alanı belirlenmelidir.
Konut ve ticari amaçlı bağımsız bölümlerden oluşan karma kullanımlı bir yapı için başvuruda bulunulacak ise toplam konut ve toplam ticari bağımsız bölüm brüt alanlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken, konut ya da ticari bağımsız bölümlerde ruhsata aykırı vuya ruhsat alınmadan yapılan imalat/değişiklikler ile elde edilen alanların toplama dahil edildiğine dikkat edilmelidir.

Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı

Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir.

Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2)

(İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

Emlak vergisi hesabında kullanılan birim değer ilgili belediyesinden temin edilecektir. Ayrıca birçok belediyenin internet sayfasından temin edilebilmektedir.

Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

Yapının bulunduğu arsa / arazinin tapusu var ise tapudaki yüzölçümü bilgisi kullanılır. Eğer yapı hazine veyahut belediye mülkiyetindeki bir arsa veya arazi üzerinde ise, yüzölçümü bilgisi başvuru sahibi tarafından beyan edilecektir.

 

Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

1 ) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL / m2

2 ) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL / m2

3 ) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapılar için 1000 TL / m2

4 ) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL / m2

5 ) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel vb. yapılar için 2000 TL/m2

6 ) Güneş Enerjisi Santralleri ( GES ) 100.000 TL/MW

İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

Ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb. yapıları kapsamaktadır.

Yapının tamamını ilgilendiren aykırılıklar:

Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması,yapı kullanma izin belgesi alınmamış olması, bina oturum ölçülerinde büyüme, sığınak veya otoparkın yapılmaması gibi aykırılıklar, yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

Başvurular bir yapının tamamı için yapılabileceği gibi, yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm için de yapılabileceğinden; öncelikle bu iki durumdan hangisi için başvuru yapılacağını belirlenmesi gerekir. Yapının ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni belgesi olup olmadığı; varsa bir bağımsız bölümde yada yapının ruhsatı ve eki projesine aykırı biçimde yapılan imalatlar; yapıya ait yapı kullanma izin belgesi varsa, projesine aykırı biçimde yapılan imalatların neler olduğu başvuru öncesinde belirlenerek; not edilmelidir.

Bir bağımsız bölümü ilgilendiren aykırılıklar:

İskan alındıktan sonra Konutun ticari kullanıma yada ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, balkon/teras kapatılması, ıslak hacimlerde yer değişikliği gibi aykırılıklar, bir bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

 

İskanlı bir yapıya sonradan eklenti yapılması durumunda;

Yapı Kayıt Belgesi başvurusu sadece eklenti kısmı için yapılacaktır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere 400m² iskanlı yapıya sonradan 150m² eklenti yapılmıştır. Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapının tamamı için değil, sadece eklenti kısmı olan 150m² için yapılacaktır.

Hisseli taşınmazlarda yapının hissedarlardan birine ait olması durumunda;

Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli, toplam yapı alanı ve yapı sahibinin arsadaki hissesi oranında hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacaktır.

Yukarıdaki örnekte yer alan yapıya ait

Yapı Kayıt Belgesi bedeli 250m² arsa yüzölçümü ve 100m² toplam yapı alanı için yapı sahibi B kişisi tarafından oluşturularak ödenecektir. A kişisi her ne kadar arsada hak sahibi olsada kendisine ait yapı bulunmadığından dolayı herhangi bir bedel ödemeyecektir

Hazine ve/veya Belediye taşınmazı üzerinde birden çok yapı bulunması durumunda;

Yapı Kayıt Belgesi bedeli toplam yapı alanı ve yapı sahiplerinin kullandıklarını beyan ettikleri arsa yüzölçümü üzerinden hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacaktır.

Yukarıdaki örnekte yer alan yapılara ait Yapı Kayıt Belgesi bedelleri hesaplanırken;
A yapısı için, toplam yapı alanı 120m², arsa yüzölçümü ise 400m² alınarak hesap yapılacaktır. B ve C için Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise örnekte gösterilen alanlar üzerinden benzer şekilde hesaplanarak oluşturulacaktır.

Bu yazıda 2 yorum var
  1. Merhaba Mehmet Bey,
   Size email adresinizden bilgileri iletiyoruz.
   Eğer ulaşmazsa 0212 2329313 nolu telefonumuzdan bizi arar mısınız?
   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara